วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการอบรมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ของ อบต.ตาอุด ณ โรงเรียนบ้านตาอุด ปี 2559

      ปัญหาโรคเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยเรียน นับได้ว่าเป็นปัญหาที่สนใจ เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งน่าจะได้รับความรู้และทักษะ การป้องกันโรคเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์เป็นอย่างดี แต่จากข้อมูลยังพบว่า การใช้ถุงอยางอนามัยของเด็กวัยเรียนยังอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ อบต.ตาอุดได้จัดโครงการนี้ในโรงเรียนบ้านตาอุด โดยเป้าหมาย คือ ม.1-ม.6 และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นำโดย นางชื่นจิต ชาญจิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และกลุ่มกำลังใจจากโรงพยาบาลขุขันธ์ ทั้งนี้ โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด นายก อบต.ตาอุด ผู้นำชุมชน รพ.สต.คลองกลาง คณะครูและนักเรียนบ้านตาอุด ที่ร่วมมือกันให้โครงการผ่านไปด้วยดี หวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้ ทักษะที่ได้ ไปใช้ในการป้องกันโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ^^"