วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

             เป็นสถานบริการที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  ทุกภาคีมีส่วนร่วม


        พันธกิจ           

                        M1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
                         M2 จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
                        M3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพ
    
เป้าประสงค์

1.เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งทางด้าน
2.ประชาชนพึงพอใจในระบบบริการและจัดการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ เชื่อมั่นในการบริการ
3.ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและทั่วถึง มีความเป็นเอกภาพและ       ธรรมภิบาลที่สมดุลและยั่งยืน
4. มีการบริหารจัดการองค์กร   ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาสถานบริการสุข   ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล
5. ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสุขภาพ ในระบบการ  
   สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6.สถานบริการ  มีการพัฒนา  กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและบูรณาการ  
   มีการกระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ  และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
7.บุคลากรทำงานเป็นทีม มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน พื้นฐานวัฒนธรรม
   องค์กรที่เข็มแข็ง

จุดแข็งขององค์กร

1.        มีการจัดบริการและการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบเชิงรุกและให้บริการแบบองค์รวม และประชาชน
      มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสาธารณสุขในชุมชนตนเอง
2.        มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)ปฏิบัติงานเป็นการประจำ
3.        มีการให้บริการการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก
4.        มีระบบข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย การติดตาม และการส่งต่อได้สะดวก
5.      มีองค์กรด้านสาธารณสุขระดับตำบลเข้มแข็ง มีเครือข่าย อสม. ที่เข้มแข็งจำนวน 92 คน โดยมี         
       การดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
6.      มีระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

จุดอ่อน

                            1.   งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ
                            2.   จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน

โอกาส

                            1.   ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
                            2.   มีการประสานงานที่ดีกับองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน

อุปสรรค
                             
                            สภาพสังคมในชุมชนที่รับผิดชอบในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่เลี้ยงหลาน คนที่เป็นวัยแรงงานมักจะอพยพไปหางานทำที่เมืองหลวง หรือต่างจังหวัด เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ปัญหา  ที่ตามมาก็คือครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่ด้านสุขภาพ

          ทีมสุขภาพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง  มีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย  ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น