วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.คลองกลาง

  ข้อมูลพื้นฐาน

        1. ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมขององค์กร
                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ หมู่ 6 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140   จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 5,535 คน แยกเป็น ชาย 2,811 คน หญิง  2,724 คน จำนวนประชากร UC 4,378 คน  สัดส่วนประชากรต่อบุคลากรแต่ละสาขา  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (เจ้าหน้าที่รวมลูกจ้างชั่วคราว)    สัดส่วนประชากร =1 : 1,438 พยาบาลวิชาชีพ (เวชปฏิบัติ) สัดส่วนประชากร = 1 : 5,751
             2.  สภาพพื้นที่ตั้ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง   ตำบลตาอุด  อำเภอขุขันธ์  จังหวังศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน สาย 220  ถึงสี่แยกโคกตาล ตามเส้นทางหมายเลข 24 ถนนโชคชัย เดชอุดม  ไปทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยห่างจากอำเภอขุขันธ์  13 กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา ทำสวนแตงโม และทำเกษตรกรรมอื่นๆ  มีเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลสะเดาใหญ่   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
                   ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลปรือใหญ่   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
                   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลสำโรงพลัน  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์    จังหวัดศรีสะเกษ
           3.  จำนวนหมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร และ อสม.
           พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง จำนวน 9 หมู่บ้าน 1,050 หลังคาเรือนประชากรรวม 5,535 คน  เพศชาย 2,811 คน  เพศหญิง 2,724 คน และ อสม. 92 คน ดังรายละเอียด
ตารางที่ 1  จำนวนหมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร และ อสม. ในเขตรับผิดชอบ

ลำดับที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
หลังคาเรือน
จำนวนประชากร
จำนวน อสม.
ชาย
หญิง
รวม
1.    
ตาอุด
1
100
288
302
599
11
2.    
ตาอุดใหม่
2
184
488
484
953
13
3.    
จำนรรจ์
3
114
317
317
664
10
4.    
เดื่อทำนบ
4
61
186
167
366
6
5.    
ตาอุดใต้
5
125
303
314
625
11
6.    
คลองกลาง
6
103
305
258
607
9
7.    
โก
7
143
378
350
792
12
8.    
หัวนอน
8
106
255
248
500
9
9.    
เดื่อนอก
9
114
331
284
645
11
รวม
9
1,050
2,754
2,724
5,535
92

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น