วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

**ทำเนียบเจ้าหน้าที่ **
                         นางสุกัญญา   คำศรี      ผอ.รพ.สต.                                     
                นส.นันท์นภัส  ลีลา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                                          
            
                              นางรุจิรา     อำพันธ์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                            
                                                                                


                                          นายทองใส  บุญตา   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


                                         นางสุภาพ   โคตะมา   พนักงานทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น