วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการอบรมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ของ อบต.ตาอุด ณ โรงเรียนบ้านตาอุด ปี 2559

      ปัญหาโรคเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยเรียน นับได้ว่าเป็นปัญหาที่สนใจ เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งน่าจะได้รับความรู้และทักษะ การป้องกันโรคเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์เป็นอย่างดี แต่จากข้อมูลยังพบว่า การใช้ถุงอยางอนามัยของเด็กวัยเรียนยังอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ อบต.ตาอุดได้จัดโครงการนี้ในโรงเรียนบ้านตาอุด โดยเป้าหมาย คือ ม.1-ม.6 และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นำโดย นางชื่นจิต ชาญจิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และกลุ่มกำลังใจจากโรงพยาบาลขุขันธ์ ทั้งนี้ โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด นายก อบต.ตาอุด ผู้นำชุมชน รพ.สต.คลองกลาง คณะครูและนักเรียนบ้านตาอุด ที่ร่วมมือกันให้โครงการผ่านไปด้วยดี หวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้ ทักษะที่ได้ ไปใช้ในการป้องกันโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ^^"

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค..ดีใจที่คนไข้ดีขึ้นทุกคน เย้ๆ^^"

      วัณโรคยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขในกลุ่มประชาชนที่ยากจน ขาดผู้ดูแลโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เราใช้มาตรฐานงานควบคุมวัณโรคและเชื่อมโยงกับทางพื้นที่โดยประสานกับ ผู้นำ อสม. ญาติ ร่วมกันดูแล ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายตรงกันคือ ลดจำนวนผู้ป่วยด้วยวัณโรคปอดให้น้อยลง หรือไม่มีในพื้นที่ตำบลตาอุด..ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะ
  หมายเหตุ : ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยให้เผยแพร่ได้


วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

รพ.สต.คลองกลาง จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2559

         ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ให้ได้รับบริการส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอและประหยัด บัดนี้ รพ.สต.คลองกลาง ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานด้วยภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์ และข้อมูลการรายงาน ดังในเอกสารแนบลิงก์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit#gid=705510086