วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการป้องกันและควบคุมหนอนพยาธิ ปี 2558

       29 ก.ค. 2558  รพ.สต.คลองกลางร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาอุด ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิ โดยจัดให้ บ้านตาอุด หมู่ที่ 1 และบ้านเดื่อทำนบ หมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ปีงบประมาณ 2558 ซึ่นมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการป้องกันโรคหนอนพยาธิในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นแกนนำสุขภาพครอบครัวจาก 2 หมู่บ้านต้นแบบและ อสม. ตำบลตาอุด


         ก่อนการให้ความรู้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรม story telling ให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่อนคลาย ร่วมสนุก เพิ่มรอยยิ้ม เพื่อสร้างบรรยายกาศการอบรมให้สนุกสนาน             ให้ความรู้เรื่องหนอนพยาธิ จากวิทยากร  โดยเน้นการป้องกันโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเป็นสำคัญ เช่น กินอาหารสุก สะอาด ล้างมือ การใช้ห้องน้ำ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ ไปใช้และบอกต่อได้   
        สุดท้าย กิจกรรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มเพื่อให้ร่วมกันหาวิธีป้องโรคพยาธิใบไม้ตับ ที่เหมาะสมกับวิถีชุมชน พร้อมกับนำเสนอและแลกเปลี่ยนกัน

          เป้าหมาย 159 หลังคาเรือน ได้รับการตรวจหาไข่พยาธิ 100 % ยังรอผลการตรวจ คาดว่าจะเป็นด้วยความเรียบร้อย สำหรับข้อเสนอแนะจากการอบรม คือ การทำบ้านเป็นบ้านที่สะอาด ทำห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจจะมีการต่อยอด จัดการประกวดเพื่อให้ได้บ้านและห้องน้ำต้นแบบ เป็นแบบอย่างต่อชุมชนในปีต่อไป...ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการทำโครงการในครั้งนี้..ขอบคุณค่ะ ^^"