วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตแบบยั่งยืนในชุมชน


20 กค.2558 รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตแบบยั่งยืนในชุมชน โดยการสนับสนุนของ กองทุนสุขภาพตำบลตาอุด โดยได้รับเกียรติจาก นายทองสา อุตมะ นายก อบต.ตาอุด มาเป็นประธานเปิดการอบรม


 สำหรับกลวิธีในการอบรมในครั้งนี้ มีการสร้างสัมพันธภาพ การให้ความรู้โรคซึมเศร้าซึ่งเป็นภัยเงียบด้านสุขภาพที่ทุกคนต้องเฝ้าระวัง และกิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาวิธีดูแลคนปกติและผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ ญาตผู้ป่วย,ผู้นำชุมชนและ อสม.

            ค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้นำชุมชน,ญาติและกลุ่ม อสม. พร้อมกับนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกัน    ได้ข้อตกลงเพื่อนำไปใช้ในชุมชน ดังนี้
       1. ผู้นำชุมชนสนับสนุนวัสดุสิ่งของ(ถ้ามี) และร่วมออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในชุมชนกับ จนท.และอสม.  
       2. ญาติต้องการให้ส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ และให้ช่วยเหลือปัจจัย 4 ในกรณีขาดแคลน
       3. อสม.มีข้อมูลผู้ป่วยทุกรายประสานกับ จนท.รพ.สต.เพื่ออกเยี่ยมบ้าน และเป็นสื่อกลางเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
       4. ตั้งเป็นศูนย์ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดปัจจัย 4 เช่น เสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น โดย ชมรม อสม.ต.ตาอุดเป็นแกนนำในการรับเรื่องและประสานงานช่วยเหลือ

            นับว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราได้ร่วมกันคิดหาวิธีโดยชุมชนเองเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชน โดยโอกาสหน้าจะได้เชิญวิทยากรเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับผู้ป่วยมาร่วมด้วย ทั้งนี้ก้เพื่อให้ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตได้มีอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และชุมชนจะได้ช่วยเหลือกันต่อไปค่ะ^^"
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น