วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

"^^พวกเรา "ทีม SRRT" ตำบลตาอุด ค่ะ^^"

           วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดอบรม เครือข่ายเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล หรือ SRRT ประจำปี 2558 โดยนายกทองสา อุตมะ นายกองค์การบริหารตำบลตาอุด ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอบรม


                      

                 วัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มศักยภาพของทีม SRRT ของตำบล ให้ทุกคนในทีมได้รับความรู้โรคติดต่อใหม่ๆที่เกิดขึ้น เช่น MERS-COv เป็นต้น และคาดหวังให้ทีม พัฒนา 3 ร. คือ รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วยภาคส่วนในชุมชนและ อสม.ตำบลตาอุด
            

  ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากฝ่ายควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์  นายฤทธาธร ดอกพอง นวก.สส. มาให้ความรู้การสร้างความเข็มแข็งให้ทีม SRRTของตำบล โรคติดต่อที่ต้องควบคุมโดยทีม SRRT เช่น DHF,LEPTO,RABIES,MERS-COv        ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในชุมชนที่เห็นความสำคัญของงานสาธารณสุข ให้ความร่วมมือในการเป็นหนึ่งในทีม SRRT ตำบลตาอุด ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้ในภายภาคหน้าต่อไป...ขอบคุณค่ะ..

1 ความคิดเห็น: