วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

MERS-CoV,DHF,LEPTO,RABIES,MRc

             

          24 มิถุนายน 2558  รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค MR (หัดและหัดเยอรมัน)ในเด็กที่เกิด 1 มิถุายน 2551- 30 มกราคม 2555 ซึ่งมีการประสานงานกันระหว่าง ชมรม อสม.ตำบลตาอุดและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุม 100 % ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี        
           และเพื่อเป็นการบูรณาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ให้ความรู้ เรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวัง และกำลังระบาด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนรับรู้ นำความรู้ได้ ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันการเกิดโรค และรู้วิธีรักษาอย่างถูกต้อง โดยมีการให้ความรู้ในโรค ดังต่อไปนี้ MERS-CoV,DHF,LEPTO,RABIES โดยเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ต่อไป..
        จากภาพกิจกรรมเน้นสอน การใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ
นอกจากนั้นให้สนใจดูข่าวสาร ในโทรทัศน์  อินเตอร์เนต หรือฟังวิทยุ หอกระจายข่าว อสม.และรพ.สต. เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ป้องกนโรคได้อย่างรวดเร็วค่ะ..          


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น