วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
                          ***ออกหน่วยรณรงค์ให้วัคซีน dt (คอตีบ/บาดทะยัก)***


                          เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคลองกลาง นำโดย ผอ.รพ.สต.นางสุกัญญา คำศรี ได้ออกหน่วยรณรงค์ให้วัคซีน dt ในกลุ่มประชาชนอายุ 20-50 ปี  ตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2,909 ราย ซึ่งจากการสำรวจที่อยู่จริงในพื้นที่ตำบลตาอุด มีทั้งหมด 2,066 ราย ซึ่งจากการออกหน่วยมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 1,690  ราย  คิดเป็นร้อยละ 82 (สำรวจ) นอกจากให้บริการวัคซีนดังกล่าวแร้ว ยังมีการให้ความรู้เรื่องโรคฉี่หนูแก่ผู้มารับบริการด้วย เนื่องจากในปีนี้มีแนวโน้มการระบาดของโรคฉี่หนูน่าจะเพิ่มมากขึ้น เพราะฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ระดับน้ำที่ขังเกือบทั้งปีและที่สำคัญอาชีพของประชาชนคือ เกตรกรรมและหาหนูนามารับประทาน จึงต้องให้ความรู้ในการป้องกันและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดโรคในพื้นที่ 

                                        ในการการร่วมทำกิจกรรมในครั้ง ต้องขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน คณะอสม.และประชาชนทุกท่านที่เห็นความสำคัญและช่วยเหลือพวกเราให้สามารถดำเนินงานไปด้วยความสะดวกและลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ... 
       ***ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่ค่ะ