วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2558

   

        จากการดำเนินงาน" คลินิกเลิกบุหรี่" ของ รพ.สต.คลองกลาง ซึ่งได้เริ่มรับผู้ติดบุหรี่เข้ารับการบำบัดตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 7 ราย ซึ่งดิฉัน (นส.นันท์นภัส ลีลา นวก.สส.ชำนาญการ) ได้ให้บริการตามขั้นตอน มีทั้งให้คำปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม ผู้เข้าบำบัดส่วนใหญ่สมัครใจเอง มีบางส่วนคนในครอบครัวต้องการให้เลิกบุหรี่ ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติตามคำแนะนำ

    วันที่ 14  กรกฎาคม 2558 รพ.สต.คลองกลาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินงานโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสุขภาพครอบครัวเน้นว่าต้องมีผู้สูบบุหรี่ในครอบครัวนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับรู้ถึงพิษภัยร้ายของบุหรี่ ทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัว โดยกลวิธีที่ใช้ในการอบรมคือ การให้ความรู้ อันตรายจากการสูบบุหรี่ เริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆ..ท่านคิดว่าการสูบบุหรี่มีผลต่อสุขภาพของท่านและคนครอบครัวอย่างไร? เพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เขียนตอบได้ถูกต้อง ทำให้เราทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเรามีความรู้เรื่องภัยร้ายของบุหรี่ได้ทีเดียว        จากนั้นจึงได้ให้ความรู้เพื่อให้เข้าใจได้เพิ่มขึ้น ต่อด้วยการตั้งโต๊ะสัมมานา ในกลุ่มผู้ที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่ของ รพ.สต. เพื่อให้เป็นต้นแบบในคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ได้ทำเสื้อเพื่อให้กำลังใจชื่อว่า"บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่" ซึ่งทำให้ทุกคนปลื้มใจเป็นอย่างมาก         มีการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้บำบัดได้ตอบ คำถามทั้งหมดเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการเลิกบุหรี่ โดยผู้ร่วมอบรมมีส่วนในการถาม ซึ่งทุกคนสนใจเป็นอย่างดี เกิดแรงจูงใจอยากเลิกบุหรี่แบบสมัครใจเพิ่มอีก 3 ราย 


    การดำเนินงานบำบัดผู้เลิกบุหรี่ในคลินิกของ รพ.สต. จะได้สรุปผลการดำเนินในเดือนสิงหาคม 2558 ถึงวันนั้นเราจะได้รู้ว่าประสบผลสำเร็จกี่ราย กิจกรรมสุดท้ายคือการตอบคำถามหลังจากได้ รู้ ได้เห็น ในการอบรม "ท่านมีวิธีให้คนที่ท่านรักเลิกบุหรี่อย่างไร?.....

   การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ทาง รพ.สต.คลองกลางต้องขอขอบคุณ คุณ จิระ  เรืองทา หน.สำนักปลัด อบต.ตาอุด ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม ขอบคุณ อสม.,แกนนำสุขภาพครอบครัวและต้นแบบเลิกบุหรี่ของรพ.สต.ทุกท่าน ที่ทำให้ชุมชนได้รับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์กับสุขภาพ ..แล้วพบกันโครงการหน้านะคะ^^" ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น