วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

"^^พวกเรา "ทีม SRRT" ตำบลตาอุด ค่ะ^^"

           วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดอบรม เครือข่ายเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล หรือ SRRT ประจำปี 2558 โดยนายกทองสา อุตมะ นายกองค์การบริหารตำบลตาอุด ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอบรม


                      

                 วัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มศักยภาพของทีม SRRT ของตำบล ให้ทุกคนในทีมได้รับความรู้โรคติดต่อใหม่ๆที่เกิดขึ้น เช่น MERS-COv เป็นต้น และคาดหวังให้ทีม พัฒนา 3 ร. คือ รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วยภาคส่วนในชุมชนและ อสม.ตำบลตาอุด
            

  ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากฝ่ายควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์  นายฤทธาธร ดอกพอง นวก.สส. มาให้ความรู้การสร้างความเข็มแข็งให้ทีม SRRTของตำบล โรคติดต่อที่ต้องควบคุมโดยทีม SRRT เช่น DHF,LEPTO,RABIES,MERS-COv        ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในชุมชนที่เห็นความสำคัญของงานสาธารณสุข ให้ความร่วมมือในการเป็นหนึ่งในทีม SRRT ตำบลตาอุด ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้ในภายภาคหน้าต่อไป...ขอบคุณค่ะ..

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

MERS-CoV,DHF,LEPTO,RABIES,MRc

             

          24 มิถุนายน 2558  รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค MR (หัดและหัดเยอรมัน)ในเด็กที่เกิด 1 มิถุายน 2551- 30 มกราคม 2555 ซึ่งมีการประสานงานกันระหว่าง ชมรม อสม.ตำบลตาอุดและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุม 100 % ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี        
           และเพื่อเป็นการบูรณาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ให้ความรู้ เรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวัง และกำลังระบาด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนรับรู้ นำความรู้ได้ ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันการเกิดโรค และรู้วิธีรักษาอย่างถูกต้อง โดยมีการให้ความรู้ในโรค ดังต่อไปนี้ MERS-CoV,DHF,LEPTO,RABIES โดยเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ต่อไป..
        จากภาพกิจกรรมเน้นสอน การใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ
นอกจากนั้นให้สนใจดูข่าวสาร ในโทรทัศน์  อินเตอร์เนต หรือฟังวิทยุ หอกระจายข่าว อสม.และรพ.สต. เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ป้องกนโรคได้อย่างรวดเร็วค่ะ..          


วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ดีเจ..ชุมชน

 
             อีกบทบาทหนึ่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต. คือ การจัดรายการวิทยุชุมชน ทางคลื่น 101.5 หรือ ฐานที่มั่นตะวันแดงอำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของเครือข่าย คปสอ.ขุขันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารด้านสาธารณสุขกับประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์
          การจัดรายการสด 1 ชั่วโมงโดยประมาณ สำหรับดิฉันแล้วมีความรู้สึกดีมาก เพราะเราได้ให้ทั้งความรู้และความบรรเทิงด้านเสียงเพลงอาจจะมากน้อยด้วยจำกัดเรื่องเวลา แต่ผลที่ตอบรับก็คุ้มค่า เพราะวิทยุชุมชนยังเป็นทางเลือกของประชาชนในการรับฟังข่าวสารในท้องถิ่นไปพร้อมกับการฟังเสียงดีเจที่เขาชื่นชอบ นั่นเป็นเป้าหมายของ CUP ขุขันธ์ ที่ต้องการให้เสียงเราเป็นบอกเล่าข่าวสารการเกิดโรคที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกคนรับทราบและร่วมมือกันป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้ในที่สุด
            ทาง CUP ขุขันธ์ก็หวังเป็นอ่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสื่อด้านสุขภาพให้ถึงบ้านประชาชนผ่านวิทยุชุมชนในบริบทของพื้นที่ของเราเอง เจอกับพวกเราได้ทุกเดือนนะคะ เวลา 15.00-16.00น. ณ ฐานที่มั่นตะวันแดง พวกเราอยากได้ำกลังใจจากท่านผู้ฟังอยู่นะคะ^^"
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตรวจต้อกระจก..รพ.ศุภมิตร                               ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘  รพ.ศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดกิจกรรมตรวจตาเพื่อหาความเสี่ยงเป็นต้อกระจกในประชาชนอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปและผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้ผู้ที่มีความเสียงจะได้รับการผ่าตัดจาก รพ.ศุุภมิตร ที่อำเภอราษีไศล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๗๐ คน ส่งต่อเพื่อผ่าตัดต้อกระจก ๗๗ ราย ส่งต่อ รพ.ศุภมิตร  ๓ ราย (สิทธิ์ข้าราชการ ) ส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ  ๑๔ ราย            
                          ผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาทั้งหมด รพ.ศุภมิตร จะได้อำนวยความสะดวก ให้มีรถรับส่งผู้ป่วยใน วันที่  ๑๕,๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และดูแลต่อเนื่องจนหายตามระบบการรักษา

                           รพ.สต.คลองกลาง ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.ศุภมิตร และชมรมอสม.ตำบลตาอุด ที่ร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ ให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะ...^^"