วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นักบริบาลชุมชน รพ.สต เขตที่ 6/2558                 18  กุมภาพันธ์  2558  รพ.สต.เขตที่ 6  อำเภอขุขันธ์ ประกอบไปด้วย รพ.สต.นิคมซอยกลาง รพ.สต.โนน รพ.สต.หนองลุง รพ.สต.ตรอยและรพ.สต.คลองกลาง  ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย (นักบริบาลชุมชน) ในการอบรมครั้งนี้ นายกหล้า ศรีมาศ นายก อบต.หนองฉลอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอบรม ณ ห้องประชุม อบต.หนองฉลอง โดยนโยบายการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อยกระดับ อสม.เชี่ยวชาญให้มีความรู้ในการดูแลในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง ในชุมชน ซึ่งวิทยากรได้แบ่งเป็น   3ฐานเพื่อให้ อสม.ได้ซัก-ถามได้เต็มที่ นอกจากนั้น ยังได้มี การทดสอบ pre-testและ post-test และการถอดบทเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ อสม.ได้รับความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างเป็นระบบในชุมชน
                 การอบรมผ่านไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ต้องขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ นะคะ ^^"