วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2558 ณ รพ.สต.คลองกลาง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

           ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี 2558 ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำสบู่และสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อ นั้น

           รพ.สต.คลองกลาง อำเภอขุขันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ดังกล่าวจึงได้ร่วมรณรงค์ฯแล้ว ดังภาพถ่ายเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการป้องกันและควบคุมหนอนพยาธิ ปี 2558

       29 ก.ค. 2558  รพ.สต.คลองกลางร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาอุด ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิ โดยจัดให้ บ้านตาอุด หมู่ที่ 1 และบ้านเดื่อทำนบ หมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ปีงบประมาณ 2558 ซึ่นมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการป้องกันโรคหนอนพยาธิในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นแกนนำสุขภาพครอบครัวจาก 2 หมู่บ้านต้นแบบและ อสม. ตำบลตาอุด


         ก่อนการให้ความรู้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรม story telling ให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่อนคลาย ร่วมสนุก เพิ่มรอยยิ้ม เพื่อสร้างบรรยายกาศการอบรมให้สนุกสนาน             ให้ความรู้เรื่องหนอนพยาธิ จากวิทยากร  โดยเน้นการป้องกันโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเป็นสำคัญ เช่น กินอาหารสุก สะอาด ล้างมือ การใช้ห้องน้ำ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ ไปใช้และบอกต่อได้   
        สุดท้าย กิจกรรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มเพื่อให้ร่วมกันหาวิธีป้องโรคพยาธิใบไม้ตับ ที่เหมาะสมกับวิถีชุมชน พร้อมกับนำเสนอและแลกเปลี่ยนกัน

          เป้าหมาย 159 หลังคาเรือน ได้รับการตรวจหาไข่พยาธิ 100 % ยังรอผลการตรวจ คาดว่าจะเป็นด้วยความเรียบร้อย สำหรับข้อเสนอแนะจากการอบรม คือ การทำบ้านเป็นบ้านที่สะอาด ทำห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจจะมีการต่อยอด จัดการประกวดเพื่อให้ได้บ้านและห้องน้ำต้นแบบ เป็นแบบอย่างต่อชุมชนในปีต่อไป...ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการทำโครงการในครั้งนี้..ขอบคุณค่ะ ^^"
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตแบบยั่งยืนในชุมชน


20 กค.2558 รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตแบบยั่งยืนในชุมชน โดยการสนับสนุนของ กองทุนสุขภาพตำบลตาอุด โดยได้รับเกียรติจาก นายทองสา อุตมะ นายก อบต.ตาอุด มาเป็นประธานเปิดการอบรม


 สำหรับกลวิธีในการอบรมในครั้งนี้ มีการสร้างสัมพันธภาพ การให้ความรู้โรคซึมเศร้าซึ่งเป็นภัยเงียบด้านสุขภาพที่ทุกคนต้องเฝ้าระวัง และกิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาวิธีดูแลคนปกติและผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ ญาตผู้ป่วย,ผู้นำชุมชนและ อสม.

            ค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้นำชุมชน,ญาติและกลุ่ม อสม. พร้อมกับนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกัน    ได้ข้อตกลงเพื่อนำไปใช้ในชุมชน ดังนี้
       1. ผู้นำชุมชนสนับสนุนวัสดุสิ่งของ(ถ้ามี) และร่วมออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในชุมชนกับ จนท.และอสม.  
       2. ญาติต้องการให้ส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ และให้ช่วยเหลือปัจจัย 4 ในกรณีขาดแคลน
       3. อสม.มีข้อมูลผู้ป่วยทุกรายประสานกับ จนท.รพ.สต.เพื่ออกเยี่ยมบ้าน และเป็นสื่อกลางเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
       4. ตั้งเป็นศูนย์ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดปัจจัย 4 เช่น เสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น โดย ชมรม อสม.ต.ตาอุดเป็นแกนนำในการรับเรื่องและประสานงานช่วยเหลือ

            นับว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราได้ร่วมกันคิดหาวิธีโดยชุมชนเองเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชน โดยโอกาสหน้าจะได้เชิญวิทยากรเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับผู้ป่วยมาร่วมด้วย ทั้งนี้ก้เพื่อให้ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตได้มีอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และชุมชนจะได้ช่วยเหลือกันต่อไปค่ะ^^"
  

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2558

   

        จากการดำเนินงาน" คลินิกเลิกบุหรี่" ของ รพ.สต.คลองกลาง ซึ่งได้เริ่มรับผู้ติดบุหรี่เข้ารับการบำบัดตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 7 ราย ซึ่งดิฉัน (นส.นันท์นภัส ลีลา นวก.สส.ชำนาญการ) ได้ให้บริการตามขั้นตอน มีทั้งให้คำปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม ผู้เข้าบำบัดส่วนใหญ่สมัครใจเอง มีบางส่วนคนในครอบครัวต้องการให้เลิกบุหรี่ ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติตามคำแนะนำ

    วันที่ 14  กรกฎาคม 2558 รพ.สต.คลองกลาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินงานโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสุขภาพครอบครัวเน้นว่าต้องมีผู้สูบบุหรี่ในครอบครัวนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับรู้ถึงพิษภัยร้ายของบุหรี่ ทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัว โดยกลวิธีที่ใช้ในการอบรมคือ การให้ความรู้ อันตรายจากการสูบบุหรี่ เริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆ..ท่านคิดว่าการสูบบุหรี่มีผลต่อสุขภาพของท่านและคนครอบครัวอย่างไร? เพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เขียนตอบได้ถูกต้อง ทำให้เราทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเรามีความรู้เรื่องภัยร้ายของบุหรี่ได้ทีเดียว        จากนั้นจึงได้ให้ความรู้เพื่อให้เข้าใจได้เพิ่มขึ้น ต่อด้วยการตั้งโต๊ะสัมมานา ในกลุ่มผู้ที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่ของ รพ.สต. เพื่อให้เป็นต้นแบบในคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ได้ทำเสื้อเพื่อให้กำลังใจชื่อว่า"บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่" ซึ่งทำให้ทุกคนปลื้มใจเป็นอย่างมาก         มีการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้บำบัดได้ตอบ คำถามทั้งหมดเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการเลิกบุหรี่ โดยผู้ร่วมอบรมมีส่วนในการถาม ซึ่งทุกคนสนใจเป็นอย่างดี เกิดแรงจูงใจอยากเลิกบุหรี่แบบสมัครใจเพิ่มอีก 3 ราย 


    การดำเนินงานบำบัดผู้เลิกบุหรี่ในคลินิกของ รพ.สต. จะได้สรุปผลการดำเนินในเดือนสิงหาคม 2558 ถึงวันนั้นเราจะได้รู้ว่าประสบผลสำเร็จกี่ราย กิจกรรมสุดท้ายคือการตอบคำถามหลังจากได้ รู้ ได้เห็น ในการอบรม "ท่านมีวิธีให้คนที่ท่านรักเลิกบุหรี่อย่างไร?.....

   การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ทาง รพ.สต.คลองกลางต้องขอขอบคุณ คุณ จิระ  เรืองทา หน.สำนักปลัด อบต.ตาอุด ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม ขอบคุณ อสม.,แกนนำสุขภาพครอบครัวและต้นแบบเลิกบุหรี่ของรพ.สต.ทุกท่าน ที่ทำให้ชุมชนได้รับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์กับสุขภาพ ..แล้วพบกันโครงการหน้านะคะ^^" วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

"^^พวกเรา "ทีม SRRT" ตำบลตาอุด ค่ะ^^"

           วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดอบรม เครือข่ายเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล หรือ SRRT ประจำปี 2558 โดยนายกทองสา อุตมะ นายกองค์การบริหารตำบลตาอุด ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอบรม


                      

                 วัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มศักยภาพของทีม SRRT ของตำบล ให้ทุกคนในทีมได้รับความรู้โรคติดต่อใหม่ๆที่เกิดขึ้น เช่น MERS-COv เป็นต้น และคาดหวังให้ทีม พัฒนา 3 ร. คือ รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วยภาคส่วนในชุมชนและ อสม.ตำบลตาอุด
            

  ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากฝ่ายควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์  นายฤทธาธร ดอกพอง นวก.สส. มาให้ความรู้การสร้างความเข็มแข็งให้ทีม SRRTของตำบล โรคติดต่อที่ต้องควบคุมโดยทีม SRRT เช่น DHF,LEPTO,RABIES,MERS-COv        ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในชุมชนที่เห็นความสำคัญของงานสาธารณสุข ให้ความร่วมมือในการเป็นหนึ่งในทีม SRRT ตำบลตาอุด ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้ในภายภาคหน้าต่อไป...ขอบคุณค่ะ..

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

MERS-CoV,DHF,LEPTO,RABIES,MRc

             

          24 มิถุนายน 2558  รพ.สต.คลองกลาง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค MR (หัดและหัดเยอรมัน)ในเด็กที่เกิด 1 มิถุายน 2551- 30 มกราคม 2555 ซึ่งมีการประสานงานกันระหว่าง ชมรม อสม.ตำบลตาอุดและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุม 100 % ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี        
           และเพื่อเป็นการบูรณาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ให้ความรู้ เรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวัง และกำลังระบาด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนรับรู้ นำความรู้ได้ ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันการเกิดโรค และรู้วิธีรักษาอย่างถูกต้อง โดยมีการให้ความรู้ในโรค ดังต่อไปนี้ MERS-CoV,DHF,LEPTO,RABIES โดยเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ต่อไป..
        จากภาพกิจกรรมเน้นสอน การใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ
นอกจากนั้นให้สนใจดูข่าวสาร ในโทรทัศน์  อินเตอร์เนต หรือฟังวิทยุ หอกระจายข่าว อสม.และรพ.สต. เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ป้องกนโรคได้อย่างรวดเร็วค่ะ..          


วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ดีเจ..ชุมชน

 
             อีกบทบาทหนึ่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต. คือ การจัดรายการวิทยุชุมชน ทางคลื่น 101.5 หรือ ฐานที่มั่นตะวันแดงอำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของเครือข่าย คปสอ.ขุขันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารด้านสาธารณสุขกับประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์
          การจัดรายการสด 1 ชั่วโมงโดยประมาณ สำหรับดิฉันแล้วมีความรู้สึกดีมาก เพราะเราได้ให้ทั้งความรู้และความบรรเทิงด้านเสียงเพลงอาจจะมากน้อยด้วยจำกัดเรื่องเวลา แต่ผลที่ตอบรับก็คุ้มค่า เพราะวิทยุชุมชนยังเป็นทางเลือกของประชาชนในการรับฟังข่าวสารในท้องถิ่นไปพร้อมกับการฟังเสียงดีเจที่เขาชื่นชอบ นั่นเป็นเป้าหมายของ CUP ขุขันธ์ ที่ต้องการให้เสียงเราเป็นบอกเล่าข่าวสารการเกิดโรคที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกคนรับทราบและร่วมมือกันป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้ในที่สุด
            ทาง CUP ขุขันธ์ก็หวังเป็นอ่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสื่อด้านสุขภาพให้ถึงบ้านประชาชนผ่านวิทยุชุมชนในบริบทของพื้นที่ของเราเอง เจอกับพวกเราได้ทุกเดือนนะคะ เวลา 15.00-16.00น. ณ ฐานที่มั่นตะวันแดง พวกเราอยากได้ำกลังใจจากท่านผู้ฟังอยู่นะคะ^^"