วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพลงโปรด..ที่รัก


เหอๆ


ว่างๆๆๆ ^^

สม.รุ่น 5 ค้าบบ..สุขาน่าใช้ 2013

                    ตอนนี้กำลังปรับปรุงห้องน้ำใหม่ จำนวน 3 ห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ของผู้รับบริการที่ รพ.สต. โดยให้ได้มาตรฐานเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสวยงามน่าใช้ ^^

ความสุขกำลังจะมาค้าบบบ^_^

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

👨**ทำเนียบเจ้าหน้าที่**👩

 

นางสุกัญญา  คำศรี     *ผอ.รพ.สต.* 
              

                                             นางรุจิรา อำพันธ์    *พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ*                     
                                                                                

                                                                          
             ายวินิจ  มนทอง   *นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ*                                         

กิจกรรม/ผลงานเด่น


งานเกษียณ57
อบรม นว.สุขภาพจิต
อบรมไข้เลือดออกและวัณโรค26มิถุนายน 2560
อบรมจนท.SRRTอำเภอ26ก.ค. 2560

งานอนามัยโรงเรียน1ส.ค. 2560
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 9ส.ค. 2560


วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

             เป็นสถานบริการที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  ทุกภาคีมีส่วนร่วม


        พันธกิจ           

                        M1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
                         M2 จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
                        M3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพ
    
เป้าประสงค์

1.เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งทางด้าน
2.ประชาชนพึงพอใจในระบบบริการและจัดการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ เชื่อมั่นในการบริการ
3.ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและทั่วถึง มีความเป็นเอกภาพและ       ธรรมภิบาลที่สมดุลและยั่งยืน
4. มีการบริหารจัดการองค์กร   ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาสถานบริการสุข   ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล
5. ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสุขภาพ ในระบบการ  
   สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6.สถานบริการ  มีการพัฒนา  กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและบูรณาการ  
   มีการกระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ  และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
7.บุคลากรทำงานเป็นทีม มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน พื้นฐานวัฒนธรรม
   องค์กรที่เข็มแข็ง

จุดแข็งขององค์กร

1.        มีการจัดบริการและการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบเชิงรุกและให้บริการแบบองค์รวม และประชาชน
      มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสาธารณสุขในชุมชนตนเอง
2.        มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)ปฏิบัติงานเป็นการประจำ
3.        มีการให้บริการการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก
4.        มีระบบข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย การติดตาม และการส่งต่อได้สะดวก
5.      มีองค์กรด้านสาธารณสุขระดับตำบลเข้มแข็ง มีเครือข่าย อสม. ที่เข้มแข็งจำนวน 92 คน โดยมี         
       การดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
6.      มีระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

จุดอ่อน

                            1.   งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ
                            2.   จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน

โอกาส

                            1.   ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
                            2.   มีการประสานงานที่ดีกับองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน

อุปสรรค
                             
                            สภาพสังคมในชุมชนที่รับผิดชอบในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่เลี้ยงหลาน คนที่เป็นวัยแรงงานมักจะอพยพไปหางานทำที่เมืองหลวง หรือต่างจังหวัด เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ปัญหา  ที่ตามมาก็คือครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่ด้านสุขภาพ

          ทีมสุขภาพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง  มีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย  ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน   

ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.คลองกลาง

  ข้อมูลพื้นฐาน

        1. ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมขององค์กร
                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ หมู่ 6 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140   จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 5,535 คน แยกเป็น ชาย 2,811 คน หญิง  2,724 คน จำนวนประชากร UC 4,378 คน  สัดส่วนประชากรต่อบุคลากรแต่ละสาขา  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (เจ้าหน้าที่รวมลูกจ้างชั่วคราว)    สัดส่วนประชากร =1 : 1,438 พยาบาลวิชาชีพ (เวชปฏิบัติ) สัดส่วนประชากร = 1 : 5,751
             2.  สภาพพื้นที่ตั้ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง   ตำบลตาอุด  อำเภอขุขันธ์  จังหวังศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน สาย 220  ถึงสี่แยกโคกตาล ตามเส้นทางหมายเลข 24 ถนนโชคชัย เดชอุดม  ไปทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยห่างจากอำเภอขุขันธ์  13 กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา ทำสวนแตงโม และทำเกษตรกรรมอื่นๆ  มีเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลสะเดาใหญ่   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
                   ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลปรือใหญ่   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
                   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลสำโรงพลัน  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์    จังหวัดศรีสะเกษ
           3.  จำนวนหมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร และ อสม.
           พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกลาง จำนวน 9 หมู่บ้าน 1,050 หลังคาเรือนประชากรรวม 5,535 คน  เพศชาย 2,811 คน  เพศหญิง 2,724 คน และ อสม. 92 คน ดังรายละเอียด
ตารางที่ 1  จำนวนหมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร และ อสม. ในเขตรับผิดชอบ

ลำดับที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
หลังคาเรือน
จำนวนประชากร
จำนวน อสม.
ชาย
หญิง
รวม
1.    
ตาอุด
1
100
288
302
599
11
2.    
ตาอุดใหม่
2
184
488
484
953
13
3.    
จำนรรจ์
3
114
317
317
664
10
4.    
เดื่อทำนบ
4
61
186
167
366
6
5.    
ตาอุดใต้
5
125
303
314
625
11
6.    
คลองกลาง
6
103
305
258
607
9
7.    
โก
7
143
378
350
792
12
8.    
หัวนอน
8
106
255
248
500
9
9.    
เดื่อนอก
9
114
331
284
645
11
รวม
9
1,050
2,754
2,724
5,535
92